نتورک آنالایزر


نتورک آنالایزر وسیله ای برای اندازه گیری پارامترهای شبکه در شبکه های الکتریکی می باشد. از آن جا که اندازه گیری پارامتر S در فرکانس بالا آسان می باشد، سنجش این پارامتر با این دستگاه صورت می پذیرد. پارامترهای دیگر مانند پارامتر امپدانس، ادمیتانس و هیبیرید نیز قابل اندازه گیری می باشد. تحلیل گر شبکه عموماً برای شبکه های دو قطبی مانند تقویت کننده ها و فیلترها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این تجهیز برای شبکه های با دهانه های بیشتر نیز قابل استفاده است.موردی برای نمایش وجود ندارد.