اسیلوسکوپ


اسیلوسکوپ دستگاهی الکترونیکی است که برای مشاهده شکل موج سیگنال‌ها (ولتاژ) در حوزه زمان کاربرد دارد .در اسیلوسکوپ ، دامنهٔ سیگنال در نموداری دوبُعدی نمایش داده‌می‌شود که محور افقی، زمان و محور عمودی، مقدار ولتاژ است. از اسیلوسکوپ برای نمایش دقیق شکل موج استفاده می‌شود. علاوه بر دامنه، اندازه‌گیری دیگر پارامترهای سیگنال مانند عرض پالس، دوره تناوب و فاصله زمانی دو رویداد در سیگنال (مانند وقوع دو پیک) نیز بر روی نمایش‌گر اسیلوسکوپ ممکن است.کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی