DC BLOCK

DC BLOCK چیست ؟

/dc-block-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

برای محافظت از پورت های RF ورودی و خروجی تجهیزات اندازه گیری در برابر جریان های DC ناشی از تجهیزات تحت تست بویژه تقویت کننده ها و گیرنده ها  از قطعه DC BLOCK  استفاده می شود .